Innola


Valmennus

Valmentaminen

Työtehtävät yrittäjyystalossa voidaan jakaa kolmeen päätehtävään; projektien ja tiimien ohjaamiseen eli valmennukseen, verkoston kanssa toimimiseen sekä toiminnan kehittämis- ja strategiatyöhön. Innolaan on pyritty rekrytoimaan kaksi valmentajaa eri alojen ammattitaustoilla ja koulutuksella. Näin on pystytty jakamaan tehtäviä valmentajien osaamisen sekä mielenkiinnon kohteiden mukaan ja toiminnan kehittäminen on helpompaa sekä tehokkaampaa työparin kanssa.

Yrittäjyystalossa valmennuksen peruslähtökohtana on se, että nuori on luottamuksen arvoinen. Valmentaja kannustaa nuoria itse toimimaan aktiivisesti sekä valmentaa heitä kohtaamaan projekteissa eteen tulevia tilanteita ja ongelmia. Valmentajan tehtävä ei ole antaa oikeita vastauksia vaan ohjaa nuoria tiedon hankkimisessa ja tekemällä oppimisessa. Valmentaja saa ja on velvollinen laittamaan oman persoonansa peliin avaamalla omia kokemuksiaan, mokiaan ja onnistumisiaan sekä heittäytymällä mukaan nuorten ideoihin.

Tiimin valmentamisessa kyse on ryhmäytymisprosessin ymmärtämisestä ja sen tukemisesta. Vie aikansa, että ryhmästä erilaisia nuoria muodostuu tiimi ja he kokevat projektinsa yhteiseksi tärkeäksi asiaksi. Vaikka toiminta on nuorten vastuulla ja valmentaja toimii pääasiallisesti nuorten taustatukena, on hänen silti koko ajan tarkkailtava tiimin toimintaa ja projektin etenemistä, jotta hän osaa olla oikeaan aikaan nuorten tavoitettavissa. Valmentaja luo turvallisen ympäristön ja sallivan ilmapiirin kokeilla ja oppia virheistä sekä edesauttaa jokaisen yksilön loistamista haluamallaan pelikentällä.